Maak

kennis met

onze school

Oudervereniging

De Ontdekking kent een Oudervereniging (OV). De OV houdt zich onder andere bezig met het betrekken van de ouders bij de school, het werven van ouders voor deelname aan ondersteunende activiteiten en het innen van de ouderbijdrage. Ouders zijn lid van de oudervereniging en betalen voor het lidmaatschap € 5,00 per gezin/per jaar. De vergaderingen van de OV zijn openbaar, de data worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

De notulen van de OV-vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. Eén keer per jaar houdt de OV een algemene ledenvergadering. Het bestuur gaat zich in deze vergadering verantwoorden naar alle leden, onder andere over wat er met de ouderbijdrage is gebeurd.

Onze school kent een aantal kosten die niet worden vergoed door het Rijk of de Gemeente. Het gaat om activiteiten die aanvullend op het onderwijs zijn, zoals de activiteiten rondom kerst, Sinterklaas, de schoolreis en de kosten van het montessorimateriaal. De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding daarvan wordt jaarlijks vastgesteld door de oudervereniging, in nauw overleg met de school.

Ter indicatie: de ouderbijdrage bedraagt ongeveer € 57,- per jaar (dit is exclusief schoolreisje van circa € 30,50 en/of het schoolkamp van circa € 85,00).

Het lidmaatschap van de oudervereniging geschiedt op vrijwillige basis. Wanneer u géén ouderbijdrage kunt betalen, dan kunt u met het bestuur van de oudervereniging of de schooldirectie in overleg treden over een eventuele betalings- of kwijtscheldingsregeling. Indien u de ouderbijdrage niet wilt/ kunt betalen, vernemen wij dit zo spoedig mogelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar, zodat wij u geen betalingsherinneringen sturen. 

Voor leerlingen die na 1 januari, maar voor 1 april op onze school worden ingeschreven geldt een reductie van 40% voor het betreffende schooljaar. Daarna geldt voor het lopende schooljaar geen ouderbijdrage meer. Leerlingen die voor 1 februari de school verlaten krijgen op schriftelijk verzoek 50% van de jaarbijdrage terug. U kunt de ouderbijdrage voldoen door het afgeven van een machtiging (dit heeft onze voorkeur), of door het geld over te maken op rekeningnummer NL23RABO10.92.86.340 t.n.v. Oudervereniging Montessorischool Nunspeet.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Jan van der Weide (voorzitter)
Leonie Scholtz (secretaris )
Miriam Vegter (penningmeester)
Sanne Vooijs

School video